வட மேற்கு

(315°)
(292½° முதல் 337½° வரை)

 

அதிதெய்வம்

பரப்பளவு

வழக்குப் பெயர் வாயு மூலை
கொடி கால் மூலை
குபேர மூலை
அதிதேவதை வாயு
அதிபதி திக்குப் படி - சந்திரன்
கிரகப் படி - கேது
நிறம் திக்குப் படி - வெண்மை
கிரகப் படி - பலவண்ணம்
இரத்தினம் திக்குப் படி - முத்து
கிரகப் படி - வைடூரியம்
எந்திரப் பலகை வேப்ப மரப் பலகை (Azadirachta indica)
தாவரங்கள் நாவல் மரம் (Syzygium cuminii)
வேப்ப மரம் (Azadirachta indica)
புங்க மரம் (Pongamia pinnata)